มาตรฐาน GMP คืออะไร?

มาตรฐาน GMP คืออะไร? ความสำคัญสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องสำอาง?

          เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice - GMP) และความสำคัญของมันในการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยเกี่ยวกับ 6 ข้อกำหนด GMP สำหรับกระบวนการผลิตที่ราบรื่นและมาตรฐาน 


 

          คุณคุ้นเคยกับมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice - GMP) หรือไม่?  มันเป็นชุดมาตรฐาน ข้อกำหนดและแนวทางที่ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานการกำกับหน้าที่การผลิต เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตของอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ความสำคัญของ GMP:

          GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารปลอดภัย มันเชื่อมโยงกับปัจจัยหลาย ๆ อย่างเพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน

6 ข้อกำหนด GMP ที่สำคัญ:

  1. สถานที่ตั้งและอาคาร: สถานที่ผลิตจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน อาคารควรสะอาดมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสม
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์: เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องทำจากวัสดุที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม ง่ายต่อการทำความสะอาด และทนทาน จำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
  3. การควบคุมกระบวนการผลิต: ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เช่น การจัดการวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ถ้ามีการใช้สารเคมีต้องควบคุมปริมาณให้ไม่เกินกำหนด
  4. การสุขาภิบาล: น้ำที่ใช้ในพื้นที่งานต้องสะอาด ห้องน้ำควรอยู่ในระยะที่เหมาะสมจากพื้นที่ผลิต ต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหนู แมลง และสัตว์พาหะอื่น ๆ ระบบการจัดการขยะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในกระบวนการผลิต
  5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด: การดูแลรักษาและระบบการทำความสะอาดจำเป็นเพื่อรักษาสภาพความสะอาดของสถานที่ผลิต และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
  6. บุคลากรและสภาพความสะอาดของผู้ปฏิบัติงาน: บุคลากรต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากการทำงานและตัวบุคลากร บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่งานต้องมีสุขภาพดีและปราศจากโรคที่อาจเป็นอันตราย โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจหรือโรคเรื้อน

 

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 26,174